Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenských podnikateľov zúčastniť sa a vystavovať  na jednom z najvýznamnejších medzinárodných veľtrhov obalových technológií v Norimbergu FachPack 2021. Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť, predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazať obchodné kontakty.

FachPack 2021 je dôležitým podujatím pre európsky obalový priemysel a jeho zákazníkov. Kompaktná trojdňová pracovná výstava, na ktorej sa skutočne riešia otázky a problémy s balením. 1600 vystavovateľov a 45 000 návštevníkov zo všetkých priemyselných odvetví nájde priestor pre inšpiratívny dialóg v 12 výstavných halách na veľtrhu FachPack. Hlavnou ideou podujatia je vývoj na obalových riešeniach budúcnosti.

Dátum: 28.9. – 30.9. 2021, (utorok – štvrtok)

Miesto: NürnbergMesse GmBH, Messezentrum, 90471 Norimberg, Nemecko

Organizátor: SARIO Národný projekt

Kontakt: E: veltrhy@sario.skigor.uhlik@sario.sk

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Fachpack 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (60 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov. Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a pružnú reakciu na ňu, organizátor zabezpečí nový koncept konania veľtrhu FachPack 2021. V prípade, ak si to situácia bude vyžadovať, veľtrh FachPack sa bude konať v dvoch možných verziách:

  • Verzia 1: FachPack 2021 sa bude konať ako fyzický veľtrh s premyslenými hygienickými opatreniami. Dodatočne bude poskytnutá digitálna podpora fyzického veľtrhu s myFachPack.
  • Verzia 2: Ak si to situácia bude vyžadovať, myFachPack sa bude konať iba digitálne.  V prípade konania iba digitálnej verzie podujatia, poplatky za účasť budú hradené agentúrou SARIO.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu FachPack 2021, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 13. augusta 2021.

Organizátor národného stánku: Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‚Podpora internacionalizácie MSP‘, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

 

 

Go to Top