Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na seminár: „Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021 z pohľadu kontrolóra“.  S ohľadom na súčasný krízový stav sa na uvedenom webinári oboznámite s pravidlami aj samotnými postupmi pri inventarizácii majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021. Lektor vám nielenže predstaví potrebu menovania členov komisií a následné zostavenie prehlásení k jej výkonu, ale poskytne vám najmä prehľad o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove. Ako účastník získate viacero vzorových príkladov do praxe, napr. vzory zápisov, súpisov, menovacích dekrétov či vzor príkazu na zostavenie inventarizácie. Bližšie sa oboznámite i s pravidlami a výkonom inventarizácie pokladničnej hotovosti a cenín. Lektor pôsobí ako kontrolór vo verejnej správe, a preto si účastníci navyše vypočujú aj praktické upozornenia a odporúčania k základnej finančnej kontrole.

Dátum a miesto konania: 15. november 2021, (pondelok), online webinár
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

 Seminár dáva účastníkom odpovede i na otázky:

 1. Čo všetko majú obsahovať inventúrne súpisy?
 2. Musí byť súčasťou inventarizácie aj základná finančná kontrola?
 3. Aké povinnosti majú členovia inventarizačnej komisie?
 4. Čo všetko požaduje zákon o účtovníctve pre zostavenie príkazu štatutára na realizovanie inventarizácie?
 5. Ako vykonať fyzické inventúry, ak pracujeme z domu?
 6. Ako podpísať výstupy na diaľku?
 7. Musí sa účtovať inventarizačný rozdiel?
 8. Kedy je možné tvoriť rezervu a kedy časové rozlíšenie?
 9. Musíme okrem inventúrnych súpisov zostaviť aj inventarizačný zápis z každého jedného súpisu?
 10. Postačí vykonať inventarizáciu pokladničnej hotovosti dvakrát za rok?

Program:

 1. Zákonnosť inventarizácie a jej postup
 2. Prehľad povinností pri jej zostavení
 3. Upozornenia z kontrolnej praxe verzus COVID-19
 4. Otázky účastníkov
 5. Individuálne konzultácie
 6. Diskusia a záver
08:30 – 09:00 prezentácia
09:00 – 13:00 prednáška spojená s diskusiou

Harmonogram:

Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA  pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe

Organizačné pokyny 
Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 Miesto bez DPH     20% DPH         Celkom
Online webinár  50,00 €   10,00 € 60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 151121.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top