Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2022 a ich aplikácia do praxe“. Marcový online webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám pomôže zorientovať sa v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblíži vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi. Preberané budú postupy daňovníka v roku 2022  súvisiace s ich registráciou, prevodom nehnuteľností, prenosom daňovej povinnosti, dodaním alebo prijatím tovaru v rámci zahraničia, využitím osobitnej úpravy zdanenia (OSS, IOSS) či nahlasovaním bankových účtov. V nadväznosti na problematiku ručenia za daň si tiež priblížime riziká v prípade, že platiteľ DPH nenahlási číslo bankového účtu a možnosti rozdelenia platby.

Dátum a miesto konania:  10. marec 2022, (štvrtok), webinár
Lektor:  Ing. Vladimír Ozimý

 Program:

Dodanie tovaru v rámci EÚ, posúdenie podmienok predaja tovaru na diaľku (zásielkový predaj) a intrakomunitárnej dodávky do EÚ; využitie osobitnej úpravy zdanenia (OSS, IOSS)

Premiestnenie tovaru na účely podnikania do iného členského štátu; riziká spojené s pohybom tovaru, ak tovar nekončí v tuzemsku, ak ide o nepohyblivú dodávku a ďalšie posúdenia v praxi

Riziko ručenia za daň, ak platiteľ DPH nenahlási číslo bankového účtu; možnosť rozdelenia platby.

Fakturačné princípy (elektronická faktúra verzus listinná) a povinnosti platiteľa a zdaniteľnej osoby

Vybrané témy z praxe:

  • prevod nehnuteľností, režim DPH a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku
  • posúdenia práva na odpočítanie dane vo väzbe na nadobudnutie investičného majetku
  • prijatie služby zo zahraničia, prenos daňovej povinnosti, neregistrovanie zdaniteľnej osoby a vplyv na daňovú povinnosť, lehoty na podanie DP, vyrovnanie daňovej povinnosti
  • stavebné činnosti a predaj špecifického tovaru s prenosom daňovej povinnosti v tuzemsku
  • predaj tovaru zahraničnou osobou na území SR a prenos daňovej povinnosti na zdaniteľnú osobu, lehoty na podanie DP, vyrovnanie daňovej povinnosti

Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 12:00 prestávka
12:00 – 15:00 prednáška spojená s diskusiou

Lektor:   Ing. Vladimír Ozimý člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    70,00 €      14,00 €    84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 100322.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top