Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Aplikácia DPH na príkladoch z praxe (vrátane zásielkového predaja a predaja cez e-shop od 1. 7. 2021)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na seminár.  Ing. Vladimír Ozimý vás na tomto školení oboznámi s aplikačnou stránkou DPH pri dodaní alebo nadobudnutí tovaru/služby v rámci tuzemska, EÚ a tretích štátov. Naučíte sa správne tento typ podnikania vykazovať v daňovom priznaní, vyplňovať súvisiace výkazy a taktiež vystavovať riadnu, zjednodušenú aj opravnú faktúru. Pozornosť navyše zameriame aj na prax pri  zásielkovom predaji a predaji cez e-shop od 1. 7. 2021.

Dátum
konania:
Bratislava: 9. jún 2021, (streda), Hotel Safron, Školská 5

Žilina: 10. jún 2021, (štvrtok), Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina  Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina

Webinár – online: 10. jún 2021, (štvrtok)

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

 

Program:

Tuzemské plnenia a uvádzanie vo výkazoch na príkladoch

• Dodanie tovaru alebo služby zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe a uvedenie do daňového priznania
• Dodanie tovaru alebo služby  zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe a uvedenie do kontrolného výkazu
• Dodanie tovaru alebo služby pre fyzickú osobu – nepodnikateľa a uvedenie v DP a kontrolnom výkaze
• Dodanie tovaru s prenesením daňovej povinnosti v tuzemsku a vykazovanie v DP a KV
– u poskytovateľa plnenia
– u príjemcu plnenia
• Doklady z registračnej pokladnice a uvádzanie v kontrolnom výkaze na príkladoch
• Prijatá faktúra a uvádzanie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze (riadna a zjednodušená faktúra) na príkladoch
• Opravná faktúra a uvádzanie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze (oprava základu dane a nevymožiteľná pohľadávka)
– u vyhotoviteľa
– u príjemcu
• Predaj respirátorov s oslobodením od dane a uvádzanie v DP a KV

Dodanie a nadobudnutie tovaru v rámci EÚ na príkladoch (vrátane trojstranného obchodu)
• Uvádzanie v kontrolnom výkaze
• Uvádzanie v daňovom priznaní
• Uvádzanie v súhrnnom výkaze

Dodanie služieb do zahraničia a prijatie služieb zo zahraničia (v rámci EÚ a tretích štátov) na príkladoch
• Uvádzanie v kontrolnom výkaze
• Uvádzanie v daňovom priznaní
• Uvádzanie v súhrnnom výkaze

Dovoz tovaru z tretích štátov na príkladoch
• Uvádzanie v kontrolnom výkaze
• Uvádzanie v daňovom priznaní

Vývoz tovaru do tretích štátov na príkladoch
• Uvádzanie v kontrolnom výkaze
• Uvádzanie v daňovom priznaní

Predaj tovaru v režime predaja na diaľku  v EÚ od 1.7. 2021 a uvádzanie vo výkazoch

 Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 12:00 obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 prednáška spojená s diskusiou

 
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo  vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich
zákazníkov.
 

Organizačné pokyny 
Korona Safe:
• Meranie teploty pri vstupe do priestorov
• Priebeh registrácie s náležitým odstupom
• Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
• Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
• Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Účastníci
seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

  bez DPH     20% DPH         Celkom
Online webinár  70,00 €     14,00 € 84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 090721.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Prihláška: 

 

Go to Top