INOVAČNÉ POUKÁŽKY SLOVENSKO

Dávame Vám do pozornosti Inovačné poukážky národného projektu inovujme.sk, ktoré budú mať možnosť získať podnikatelia so sídlom v SR okrem Banskobystrického samosprávneho kraja (výzva pre BBSK z 22.06.2021 v trvaní 3 mesiacov bola ukončená). Výzva na predkladanie žiadostí o Inovačné poukážky vyhlásená 06.10.2021. V prípade záujmu o zapojenie sa do predmetnej Výzvy odporúčame zaregistrovať sa už teraz.

Viac informácií o využití inovačných poukážok: Oprávnené aktivity. Viac informácií o spôsobe zapojenia do výzvy: Ako získať inovačnú poukážku. 29.09.2021 prebehla tlačová konferencia, kde bola predmetná výzva predstavená.

Cieľ inovačných poukážok

 • zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom inovácie vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnenia svojho obchodného modelu
 • podporovanie aktivít zameraných na digitálnu transformáciu a komercializáciu inovatívnych riešení
 • stimulovanie inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce s externými partnermi

Pomoc pre podniky

 • výška inovačnej poukážky je minimálne 2 000 EUR do maximálne 10 000 EUR s intenzitou pomoci do 85% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu inovačného projektu
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá pomoc vo forme inovačnej poukážky v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
 • výzva vyhlásená 06. 10. 2021 v trvaní 1 mesiac (do 05. 11. 2021)

Oprávnení žiadatelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré:

 • sídlo Žiadateľa majú na území SR, okrem Banskobystrického samosprávneho kraja,
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o Inovačnú poukážku

Oprávnení riešitelia

 • oprávnený riešiteľ musí byť zapísaný v Zozname OR, pričom vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o zaradenie do Zoznamu OR a musí byť zapísaný v obchodnom registri SR, resp. živnostenskom registri SR minimálne 6 mesiacov ku dňu podania žiadosti o zaradenie do zoznamu oprávnených riešiteľov
 • riešiteľ sa môže zapísať do Zoznamu OR na základe Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do Zoznamu oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci NP ZIVSE
 • registrácia a inštrukcie k zápisu do Zoznamu OR sú zverejnené

Využitie inovačných poukážok

 • poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií, ktoré podniku umožnia pripraviť a implementovať inovatívne riešenia pre zlepšenie procesov alebo uviesť nový produkt na trh. Činnosti poradenstva sú zamerané na mapovanie, plánovanie, implementáciu, analýzu, technickú uskutočniteľnosť inovácií v podniku a ďalšie
 • služby spojené s výskumom a vývojom, ktoré podniku umožnia podporiť vývoj inovatívnych riešení a zlepšovať činností zamerané na budovanie vlastných výskumných a vývojových kapacít.