Nahrávam Udalosti

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na online webinár s Ing. Máriou Horváthovou. Webinár s Ing. Máriou Horváthovou vás komplexne prevedie novelami Obchodného zákonníka (účinnosť od 1. 1. 2021) a ich vplyvom na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, účtovné povinnosti a daň z príjmov. V rámci programu si predstavíme všetko dôležité, čo pre správne vedenie účtovníctva v tomto roku potrebujete vedieť. Získate informácie o povinnostiach účtovania na účtoch vlastného imania, štruktúre vlastného imania, úhrade straty spoločníkom, rezervnom fonde a tiež obmedzení výplaty podielu na zisku. Účastníkom bude navyše predstavený nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý má vyriešiť aktuálne pripravovaný zákon o riešení hroziaceho úpadku.

Dátum a miesto konania:  8. február 2021, (streda), online webinár
Lektor:  Ing. Mária Horváthová

Program:

  • Vplyv noviel Obchodného zákonníka na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, povinnosti pre účtovníctvo  a daň z príjmov
  • Peňažné a nepeňažné  vklady do ZI, príspevky do kapitálového fondu z príspevkov
  • Povinnosť účtovať na účtoch vlastného imania v nadväznosti na povinnosti ustanovené Obchodným zákonníkom
  • Úhrada straty spoločníkom
  • Doplnenie rezervného fondu
  • Obmedzenia výplaty podielu na zisku v nadväznosti na povinnosti Obchodného zákonníka
  • Zmena štruktúry vlastného imania
  • Pripravovaný zákon o riešení hroziaceho úpadku
  • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia
13:00 – 14:30 prednáška
14:30 – 15:00 obedňajšia prestávka
15:00 – 16:00 prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Ing. Mária Horváthová dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

Organizačné pokyny 
Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 Miesto bez DPH 20% DPH Celkom
Online webinár  50,00 € 10,00 €  60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 080222.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top