Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na online webinár s Ing. Máriou Horváthovou. Na úvod roka vám prinášame veľkú rekapituláciu zmien v účtovníctve a novely Obchodného zákonníka účinné od 1. 1. 2022. V rámci prvej časti webinára vám Ing. Mária Horváthová poskytne potrebné informácie k procesu digitalizácie, vďaka čomu pre vás transformácia účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej a opačne nebude žiaden problém. Spresniť si budete môcť i náležitosti účtovného dokladu, uchovávanie účtovnej dokumentácie, povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom, ako aj zmeny vo verejnej a neverejnej časti registra účtovných závierok.  V druhej časti webinára sa oboznámite so zápisom do obchodného registra, s vplyvom obchodnej spoločnosti v kríze na nepretržitosť pokračovania v činnosti účtovnej jednotky, ako aj so zrušením spoločnosti a s tým spojenou povinnosťou zostavenia účtovnej závierky, povinnosťou zverejňovania dokumentov a archiváciou dokumentov.

Dátum a miesto konania:  11. január 2022, (utorok), online webinár
Lektor:  Ing. Mária Horváthová

Program:

Novela zákona o účtovníctve

  • Proces digitalizácie účtovníctva. Zásady pre preukázateľnosť listinných a elektronických účtovných záznamov
  • Transformácia účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej a opačne
  • Povinné náležitosti účtovného dokladu
  • Uchovávanie účtovnej dokumentácie
  • Zmeny vo verejnej a neverejnej časti registra účtovných závierok
  • Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Novely Obchodného zákonníka na povinnosti účtovnej jednotky

  • Do obchodného registra sa zapisuje len právnická osoba
  • Obchodná spoločnosť v kríze, čo to znamená pre účtovnú jednotku. Vplyv na nepretržitosť pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
  • Zrušenie obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia súdu a s tým spojené povinnosti zostavenia účtovnej závierky, povinnosti zverejňovania dokumentov, archivácia dokumentov

Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 12:00 obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Ing. Mária Horváthová dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

Organizačné pokyny 
Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 Miesto bez DPH 20% DPH Celkom
Online webinár  70,00 € 10,00 €  84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 120122.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top