Kreativita, inovácie a ochrana duševného vlastníctva sú dôležitými faktormi rozvoja regiónov. Sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú ich konkurencieschopnosť.

V oblasti inovačnej výkonnosti Slovensko a Maďarsko dlhodobo obsadzujú najnižšie priečky. Cezhraničné regióny, ktoré spravidla v dôsledku okrajovej polohy môžu mať rôzne znaky marginalizácie, však disponujú potenciálom pre spoločný rozvoj živých inovačných ekosystémov, ktoré budú prepájať ľudí, firmy a rôzne inštitúcie pri hľadaní inšpirácií a rozvíjaní nových znalostí pre rozvoj regiónov.

Cieľom projektu s názvom „Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselných práv“ a akronymom „InProTool“ je prispieť k vytváraniu inovačného ekosystému v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska prostredníctvom zlepšenia spolupráce prihraničných obchodných a priemyselných komôr. Obchodné komory regiónov Banská Bystrica, Košice, Novohrad, Heveš a Boršod-Abov-Zemplín spoločne vyvinú a budú poskytovať novú on-line službu na preddiagnostiku priemyselných práv pre podniky a jednotlivcov. Lepšia znalosť firiem o svojom duševnom vlastníctve prispeje nielen k jeho lepšej ochrane a využitiu, ale umožní aj plne využiť z neho vyplývajúci potenciál a zvýšiť tak konkurencieschopnosť firiem na domácich aj zahraničných trhoch.

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je prispieť k vytváraniu inovačného ekosystému v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska, a tým posilniť inteligentný a trvalo udržateľný rast tohto prihraničného regiónu.
Tento cieľ bude napĺňaný prostredníctvom posilnenia a zlepšenia medziinštitucionálnej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými obchodnými a priemyselnými komorami, konkrétne:
  • vytvorením novej on-line služby na prediagnostiku priemyselných práv pre podniky a jednotlivcov;
  • podporou cezhraničnej výmeny skúseností medzi obchodnými a priemyselnými komorami v oblasti práv priemyselného vlastníctva;
  • vyškolením pracovníkov obchodných a priemyselných komôr na poskytovanie konzultačno-poradenských služieb v oblasti priemyselnoprávnej ochrany.

Financovanie

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovakia-Hungary.

Celkový rozpočet projektu je 165 170,00 EUR, z toho príspevok ERDF 140 394,50 EUR.

Celkový rozpočet Banskobystrickej regionálnej komory SOPK je 63 362,00 EUR, z toho príspevok ERDF predstavuje 53 857,70 EUR.

Trvanie projektu: 16 mesiacov (1.12.2020 – 31.3.2022)

Partneri projektu:

Vedúci partner:

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrická regionálna komora SOPK
Adresa: Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Elena Stieranková, tel. +421 48 4125 6334, elena.stierankova@sopk.sk
Web: http://bb.sopk.sk/

Ostatní partneri:

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Košická regionálna komora SOPK
Adresa: Bencúrova 13, 040 01 Košice
Kontakt: Monika Kočiová, M.A., tel. +421 55 6220 633, monika.kociova@sopk.sk
Web: http://ke.sopk.sk/

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Novohradskej župy)
Adresa: Alkotmány 9/A, 3100 Salgótarján, Maďarsko
Kontakt: Andrea Nyerges, tel. +36 32 520 868, mkikmszt@nkik.hu
Web: http://www.nkik.hu/hu/

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Hevešskej župy)
Adresa: Pf.440, 3301 Eger, Maďarsko
Kontakt: Márk Becskei, tel. +36 36 429-612 121, mark.becskei@hkik.hu
Web: http://www.hkik.hu/hu/

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy)
Adresa: Szentpáli str.1, 3525 Miskolc, Maďarsko
Kontakt: Irma Tóth, tel. +36 46 501 878, toth.irma@bokik.hu
Web: http://www.bokik.hu/hu/

Obsah tejto web stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie.

www.skhu.eu