Odpadové hospodárstva je jednou z prioritných tém v oblasti environmentálnej politiky EÚ.  Neustále zmeny nielen na európskej úrovni ale aj na Slovensku spôsobujú ťažšiu orientáciu v tejto oblasti.

V rámci SOPK podáva podnikateľom pomocnú ruku v tejto oblasti najmä Sekcia odpadového hospodárstva, ktorá aktívne funguje od jej vzniku od septembra 2017.

Cieľom našej sekcie je predovšetkým podpora a ochrana našich členov v problematike odpadu, podieľanie sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, informovanie členov o zmenách v odpadovej legislatíve, nadväzovanie a rozvíjanie obchodných kontaktov s obchodnými komorami a podobnými inštitúciami v tuzemsku a v zahraničí, propagácia našich členov v tuzemsku a v zahraničí v vrátane účasti na výstavách a veľtrhoch a organizovanie vzdelávacích aktivít v oblasti odpadovej legislatívy.

Predseda sekcie: RNDr. Michal Sebíň, PhD.

Tajomník sekcie: Ing. Ivana Kondášová